Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe jako administrator danych osobowych, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Dane teleadresowe administratora: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mroczek z siedzibą we Wrocławiu (50-035) przy pl. Muzealnym 13/1, adres e-mail: kancelaria@radcamroczek.pl.
  2. Przysługują Państwu następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez kancelarię.
  3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
   • świadczenia usługi pomocy prawnej na Państwa rzecz,
   • przesyłania informacji związanych z działalnością kancelarii drogą elektroniczną, jak również pełnego korzystania z usług kancelarii,
   • spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
   • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa);
   • w przypadku wyrażenia zgody przez Państwa, w celu zapisywania danych w plikach cookie, gromadzenia danych ze stron www.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usługi przez kancelarię.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie biuro księgowe oraz podmiot świadczący serwis IT, tylko w niezbędnym zakresie do wykonania usługi, odpowiednio księgowej, informatycznej. W sytuacjach tego wymagających i tylko w oparciu o odpowiednie przepisy, administrator może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym.
  7. Dane osobowe są przechowywane przez czas wykonywania usługi, a także po jej zakończeniu przez okres 10 lat od końca roku, w którym usługa została zakończona, w celach:
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   • archiwizacyjnych,
   • rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przez Kancelarię przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  9. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   

 1. Polityka cookies

  1. Strona www.radcamroczek.pl wykorzystuje pliki cookie (zwane również „cookies”) w celu identyfikacji przeglądarek oraz usprawnienia działania strony, np. poprzez zastosowanie odpowiedniej formy dla informacji przekazywanych użytkownikom strony.
  2. Podmiotem zamieszczającym cookies na urządzeniu końcowym użytkowników niniejszej strony oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mroczek z siedzibą we Wrocławiu, pl. Muzealny 13/1, 50-035 Wrocław.
  3. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników strony. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. W ramach strony zastosowanie mają dwa zasadnicze rodzaje plików cookie – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony przez użytkowników (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez okres 3 miesięcy od momentu opuszczenia strony.
  5. Serwisy obce, do których odsyła strona administratora, mogą używać także innych plików cookie niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się.
  6. W ustawieniach przeglądarki użytkownik może wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje strony mogą wówczas nie działać poprawnie.
  7. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.